Analyser

“I ditt blod, lev.”

"I ditt blod, lev."

Det har inte precis varit brist på nyheter att rapportera från Israel de senaste veckorna, men eftersom min son föddes den 18 december har jag sett mig tvungen att ta lite ledigt för att hjälpa min fru. Jag hoppas snart komma igång igen med regelbundna rapporter om händelseutvecklingen i regionen, men jag tar mig friheten att redan nu dela med mig lite av den djupt personliga glädje som jag och min fru har förunnats genom födelsen av vårt första barn, Kaveh Yisrael.

Kaveh föddes alltså den 18 december, en söndag. Enligt judisk sed sker omskärelsen som bekant på den åttonde dagen, dvs samma veckodag som födelsen nästföljande vecka (födelsedagen räknas alltså som den första dagen). Kaveh omskars således söndagen den 25 december. Min kusin och gode vän borta i Sverige påpekade efteråt att Franz Kafka i en av sina dagböcker beskriver hur han bevittnade sin systersons omskärelse i Ryssland nästan exakt 100 år tidigare, den 24 december 1911:

“I eftermiddags min systersons omskärelse. En liten hjulbent man, som redan har tvåtusenåttahundra omskärelser bakom sig, utförde det hela mycket skickligt. Vad som försvårar operationen är att pojken ligger i sin farfaders knä i stället för på bordet och att operatören måste mumla böner i stället för att noga ge akt på vad han gör. Först lindar man pojken så att han inte kan röra sig och lämnar bara lemmen fri, sedan lägger man den på en genomborrad metallplatta med vars hjälp snittytan preciseras och med en nästan vanlig kniv, en slags fiskkniv, utförs så snittet. Nu ser man blod och rått kött, moulen gräver i såret med sina darrande fingrar och långa naglar och som ett handskfinger drar han över såret med hud som han hittat någonstans. Så är det hela över och barnet har knappt gråtit ens. Nu återstår bara en liten bön, under vilken moulen dricker vin, som han också för till barnets läppar med fingrar som ännu inte är rena från blod. De närvarande beder: ‘Såsom han nu är kommen till vårt förbund, så må han ock komma till kunskap om torah, till lyckligt äktenskap och till utövande av goda gärningar.'” (Anthropos förlag, 1986)

I Kafkas redogörelse får man intrycket att ceremonin delvis eller nästan i huvudsak var obegriplig för de närvarande släktingarna och vännerna. Fokus i hans beskrivning ligger på det fysiska ingreppet, medan liturgin beskrivs som “mumlande böner”. Bara församlingens sista lyckönskan tycks ha varit begriplig för Kafka själv: det är bara den han översätter.

Det finns naturligtvis slående likheter mellan den ceremoni Kafka beskriver och den jag själv närvarade vid för lite mer än två veckor sedan, men för min del gjorde orden ett mycket starkare intryck än det lilla snittet. Eftersom Kaveh omskars i Israel inleddes ceremonin med att jag lyfte upp honom inför arken i synagogan och reciterade psalmistens ord: “Om jag förgäter dig, Jerusalem, så förgäte min högra hand sin tjänst. Min tunga låde vid min gom, om jag upphör att tänka på dig, om jag icke låter Jerusalem vara min allra högsta glädje” (Psalm 137:5,6). Efter detta reciterade jag av trosbekännelsen, “Hör Israel, HERREN vår Gud, HERREN är en” (5 Mosebok 6:4), följt av bönen, “HERREN är kung, HERREN var kung, HERREN skall vara kung för alltid och i evig tid”. Till sist utropade jag den psaltarvers som var den första versen jag någonsin lärde mig på hebreiska: “Ack HERRE, fräls! Ack HERRE, giv framgång!” (Psalm 118:25). Inget av detta mumlades, inte heller moulens (omskäraren) koncisa bön, som han reciterade med eftertryck medan han varsamt lade Kaveh tillrätta på gudfaderns knän: “HERRE, jag bidar efter din frälsning. Jag väntar efter din frälsning, HERRE, och jag gör efter dina bud. Elia, du förbundets ängel, se din egen här inför ditt ansikte: stå vid min högra hand och var mig nära. Jag väntar efter din frälsning, HERRE. Jag fröjdar mig i Ditt ord likt den som funnit ett stort byte. De som älskar Din lag har stor frid och ingen stötesten finns framför dem. Lyckliga är de som Du utväljer och drar nära, som dväljas i dina gårdar.” Alla närvarade vänner svarade, “Må vi mättas med godhet från Ditt hus, Ditt heliga tempel.” Därefter reciterade moulen välsignelsen för den som utför omskärelsen: “Välsignad vare Du, HERRE, vår Gud, universums Konung, som har gjort oss heliga genom Sina bud och som har befallt oss beträffande omskärelsen.” Detta följdes av själva snittet och den välsignelse som jag i egenskap av pappa reciterade: “Välsignad vare Du, HERRE, vår Gud, universums Konung, som har gjort oss heliga genom Sina bud och som har befallt oss att inbringa honom till vår fader Abrahams förbund.” Och eftersom vi befann oss i Israel reciterade jag ytterligare en välsignelse: “Välsignad vare Du, HERRE, vår Gud, universums Konung, som har hållit oss vid liv, och bevarat oss och fört oss till denna tidpunkt.”

Välsignelsen över vinet, som i Kafkas fall lästes av moulen, reciterades istället av en rabbin, Raz Hartman, som har en liten församling inte långt från där jag bor. Sakta, med sin starka och djupa sjungande röst, läste han också den bön i vilken barnets namn först uttalades. Jag viskade namnet i rabbinens öra, varpå han uttalade det högt inför församlingen. Denna längre bön är i sig själv värd en hel utläggning, men ett bibelcitat i den ger en fingervisning om stundens allvar. Citatet är taget från det sextonde kapitlet i Hesekiels bok: “Då gick jag förbi där du låg och fick se dig sprattla i ditt blod, och jag sade till dig: ‘Du skall få bliva vid liv, du som ligger där i ditt blod.’ Ja, jag sade till dig: ‘Du skall få bliva vid liv, du som ligger där i ditt blod.'” Församlingen stämde in i versens avslutande upprepning (“du skall få bliva vid liv, du som ligger där i ditt blod”), som på hebreiska bara består av två ord: Bedamaich chayi. “I ditt blod, lev,” skulle en bokstavlig översättning lyda. Det kan tyckas märkligt, till och med makabert, att låta dessa ord få vara en uppmaning till ett spädbarn, men det är också signifikativt att de uttalas så tidigt i ett judiskt barns liv. Ordens ambivalens uttrycker den judiska existensens ambivalens och kan tolkas både som en sorts förbannelse och som ett slags betryggande löfte. De står skriva på ett vägg vid Förintelsemuseet Yad Vashem här i Jerusalem och har åtföljt det judiska folket i över 2600 år.

Det universellt oerhörda i att få bli förälder har för min del här i Israel en partikulär dimension som är minst lika oerhörd, nämligen att få vara en del av judisk kontinuitet. Sedan Kaveh föddes har jag återigen blivit påmind om de fundamentala faktum som nästan aldrig lyser igenom i nyhetsrapporter, analyser eller krönikor från Israel, de fundamentala faktum som utgör klangbotten i mitt och mina vänners liv, som gör varje dag meningsfull och varje motgång uthärdlig. Personer som jag på sin höjd har betraktat som bekanta har visat prov på gränslös generositet. Glädjen över min son har varit en kollektiv glädje, inte som en högtidlig princip, utan uttryckt handfast i hemlagad mat levererad dagligen till vår lilla lägenhet i över två veckor av personer som har fullt upp med jobb, studier och sina egna familjer.

Orden fattas mig när jag vill förmedla detta sammanhang, denna tillvaro av gemenskap som för mig utgör Israels själva essens och utan vilken hela det sionistiska projektet förblir helt obegripligt. I flera år har jag sökt efter ett uttryck som kan sammanfatta det och göra det rättvisa, men hittills har jag inte funnit något bättre än detta citat av Michel Houellebecq från hans bok Elementarpartiklarna: “Mitt i sitt stora naturliga barbari hade människorna ibland (inte ofta) lyckats skapa sig små varma ställen, bestrålade av kärlek. Små slutna, reserverade rum, där intersubjektivitet och kärlek rådde.”

Paul Widen, Jerusalem

Förlegade tankemönster

Under det Kalla kriget utvecklades en militärdoktrin med det passande namnet MAD – Mutually Assured Destruction (ömsesidigt säkerställd förstörelse). Den postulerade att ett fullskaligt kärnvapenkrig skulle resultera i en ömsesidigt säkerställd förstörelse av samtliga inblandade parter. I en sådan situation skulle det inte finnas några vinnare, bara förlorare, eller rättare sagt: bara döda förlorare. Under flera decennier under 1900-talet, trots massiv kärnvapenupprustning, användes därför inte kärnvapen i strid en enda gång. Kommunister och kapitalister hade detta gemensamt: de höll livet kärare än förintandet av fienden.

Historikern och mellanösternexperten Bernard Lewis var en av de första att påpeka att MAD-doktrinen bara fungerar om de inblandade aktörerna är rationella, dvs. att de föredrar livet framför döden. Den islamiska republiken Iran, vars kärnvapenambitioner ställdes bortom rimligt tvivel i IAEA:s rapport i förra veckan, är dock inte en rationell aktör. Och inte nog med att de inte uppfattar utsikten om en ömsesidigt säkerställd förstörelse som avskräckande: de uppfattar detta mardrömscenario som ett incitament.

Den teologiska grunden till denna irrationella ståndpunkt är de shi’itiska trossatser om Mahdi som genomsyrar Irans ledarskap. Mahdi var namnet på den tolfte imamen, som enligt shi’itisk islam gömdes av Gud vid fem års ålder för över 1200 år sedan och vars återkomst/uppenbarelse (tillsammans med ingen annan än Jesus) kommer att förebåda den yttersta tiden. Man tror vidare att man kan påskynda detta apokalyptiska skeende genom att orsaka det globala kaos som förväntas sammanfalla med Mahdis återkomst/uppenbarelse.

De röster som nu höjs internationellt med krav på skärpta sanktioner mot Iran för att tvinga ledarskapet att avbryta sitt kärnvapenprogram utgår från att ledarskapet kan pressas till en brytpunkt, en punkt där det skulle tjäna mer på att foga sig efter Säkerhetsrådets krav än på att envist vägra. En sådan punkt finns dock inte, eftersom den ekonomiska kalkylen är fundamentalt frånvarande i ledarskapets resonemang. Ekonomiska sanktioner inverkar inte på en teologisk ekvation.

Irans ledarskap och den civiliserade världen resonerar alltså enligt två helt skilda tankemönster. Irans ledarskap förbereder sig bokstavligt talat för tidens slut och de dödas uppståndelse, medan den civiliserade världen fortfarande inbillar sig att regimen i Teheran kan tvingas till underkastelse med hjälp av materiella påtryckningar.

Av samma anledning uppfattas det inte som avskräckande att Israel och flera NATO-länder nu av allt att döma förbereder sig för en attack mot Iran. Tvärtom har det noterats en skärpning av retoriken mot västvärlden och Israel bland regimens företrädare. En militär konfrontation, som nästan säkert skulle dra med sig Libanon, Syrien och Gaza (och kanske också Saudiarabien på västvärldens sida) och därmed potentiellt sätta hela regionen i brand, är ju precis det regimen hoppas åstadkomma.

Utmaningen som den civiliserade världen står inför är alltså inte ekonomisk eller militär till sin natur, utan moralisk och filosofisk. Hur bemöter man en ondska som inte fruktar den ömsesidigt säkerställda förstörelsen utan rentav eftersträvar den? Den frågan kan inte besvaras förrän man börjar bryta sönder det tankemönster som fortfarande präglar den civiliserade världens tafatta hantering av hotet från Iran.

Paul Widen, Jerusalem

Med sådana vänner, vem behöver fiender?

En förmodligen inte helt oskyldig jude.

Många kritiska röster har höjts i Sverige sedan Gina Dirawis våldsamt antiisraeliska åsikter uppmärksammades på bloggen Mina tankar för några veckor sedan. Hennes jämförelse mellan Israel och terroristorganisationen Hamas har med rätta fördömts på många håll, liksom anklagelsen att Israels hantering av palestinsk terrorism kan liknas vid Förintelsen.

Vissa kritiker tycks dock inte vara medvetna om hur djupt de antiisraeliska stämningarna har infekterat det svenska debattklimatet. Borås Tidnings ledarskribent Johan Söderström är ett tragiskt exempel på detta. I sin ledarkrönika den 9 november med rubriken “Falsksången från Melodifestivalen hörs redan” hävdar han att Dirawis banalisering av Förintelsen inte riktigt överensstämmer med Melodifestivalens budskap. Jämförelsen mellan Israel och terroristorganisationen Hamas kallar han för “olämplig”. Dirawi uttrycker sig “vårdslöst”. Det tyngsta adjektivet som ledarskribenten kan uppbåda för att beskriva Dirawis förkastliga hets mot Israel och judar är det luddiga ordet “extrem”.

Den milda kritiken mot Dirawis hatfyllda blogginlägg ska jämföras med Söderströms kritik av Binyamin Netanyahus bosättningspolitik i samma ledarartikel, som bevärdigas det tveklöst negativa omdömet “förkastlig”. Antisemitisk historierevisionism är alltså “olämplig”. Judar som bygger hus, däremot, är “förkastligt”.

På ytan ser det alltså ut som om Söderström stämmer in i den växande kören av kritiska röster som nu höjs mot Dirawi och SVT, men i själva verket befäster han bara de antiisraeliska vanföreställningar som gör Dirawis ståndpunkter nästan rumsrena. Det irrationella israelhatet på hennes blogg betraktar han i allt väsentligt som “politiska inlägg”. Det är därför föga förvånande att han anser att begreppen antisemit och antidemokrat “är väl hårda epitet som inte fäster riktigt” i fallet Dirawi. Man undrar naturligtvis hur Söderström identifierar en antisemit. Någon som hatar judar mer än de förtjänar?

Idag krävs det en uniform med dödskallemärke innan vissa svenska opinionsbildare förmår reagera. En söt invandrartjej som Gina Dirawi är per definition utesluten från alla misstankar. Istället för att ifrågasätta hennes patologiska besatthet av Israels konflikthantering är det just på den punkten som många av hennes kritiker tävlar om att ge henne poäng. “Kritik av Israels politik är inte bara legitim utan också i många avseenden befogad,” har blivit en standardfras när man kritiserar irrationellt israelhat. I princip har alltså Dirawi rätt, det är bara det att hon i sin ungdomliga iver uttryckte sig lite för drastiskt, tog i lite för hårt.

Vår värld lider inte precis brist på krig och konflikter, men av någon mystisk anledning är det är bara i konflikten mellan Israel och palestinierna som nästan alla svenska opinionsbildare känner sig manade att påpeka att kritik mot den ena parten (Israel) naturligtvis alltid är befogad. Israelkritik är alltså en given komponent i alla diskussioner om konflikten, oavsett vilken aspekt av konflikten som diskuteras. Israel har alltid åtminstone lite fel. Därmed etablerar man implicit just den moraliska ekvivalens mellan Israel och Hamas som Dirawi har kritiserats för. Det är givetvis “olämpligt” att uttrycka sig så grafiskt som hon gjorde, men “förkastligt” är ett adjektiv som är reserverat för judarnas lömska husbyggen.

Paul Widen, Jerusalem

J’accuse

Den 17 augusti 2009 publicerade Aftonbladet Donald Boströms numera infamösa artikel där Israel anklagades för att skadeskjuta palestinier, skörda deras inre organ och sedan lämna dem att dö. Alla anständiga människor gick i taket. I min egen vänkrets minns jag speciellt hur två personer reagerade. På Facebook delade de länkar till artiklar och debattinlägg som fördömde Boström och Aftonbladet. Detta pågick i flera dagar, veckor rentav. “Obegripligt att antisemitiska fördomar blir publicerade år 2009 i en av Sveriges största tidningar,” skrev en av dem, en ståndpunkt som upprepades med variation gång på gång.

Det intressanta med just dessa två människor var att den ena jobbade som journalist och den andra jobbade för Diakonia. Journalistens reportage från Israel var välgjorda och faktabaserade, men hade som en tydlig gemensam nämnare att de i samtliga fall väckte olust och avsmak inför allt som har med Israel och judendomen att göra. Den Diakoniaanställda personen var involverad i ett projekt som syftade till “att främja palestinska politiska mål genom förvrängda och vilseledande tolkningar av internationell lag” (för att citera NGO Monitor, en israelisk organisation som granskar ickestatliga organisationers verksamhet i Israel). Båda dessa personer hade alltså gjort karriär av att vända den svenska opinionen mot Israel. Utan ont uppsåt, utan förfinade antisemitiska fördomar och med oklanderlig professionalism drog de dag ut och dag in sina små strån till den enorma myrstack av ackumulerad israelkritik som totalt överskuggar det offentliga samtalet när Staten Israel kommer på tal i Sverige.

När den logiska konsekvensen av denna idoga opinionsbildning kom till uttryck i Donald Boströms artikel gick dessa båda människor i taket, precis som alla andra anständiga svenskar. Personligen kunde jag dock inte uppfatta annat än ett frapperande hyckleri i deras fördömanden av Aftonbladet. Deras yrken bestod ju i att underblåsa ett intellektuellt klimat där Israel får klä skott för alla försyndelser under solen. De absurda påståendena i Boströms artikel var bara en logisk konsekvens detta klimat. Det riktigt otäcka var alltså inte att Boström ljög, utan att Sveriges rådande intellektuella klimat gjorde att han faktiskt trodde att han talade sanning. Hans antisemitiska svamlerier lät rimliga i hans egna öron.

När Gina Dirawis hårresande svamlerier nu uppmärksammas kan man se tecken på samma frapperande hyckleri i SVT:s ledning. I åratal har SVT:s rapportering från Israel varit oinsatt, likriktad och onyanserad, vilket bland annat har uppmärksammats av SVT:s tidigare Mellanöstenkorrespondent Lars Adaktusson i den självbiografiska boken Världens bästa story. När SVT:s dokumentärserie Världens Konflikter tog sig an Mellanöstern fick okunskapen och insinuationerna fritt spelrum. I Lilla Aktuellts rapporter från “ockuperade Palestina” släpper slutligen alla fördämningar: de svenska barnen tvångsmatas ren propaganda ovärdig ett fritt demokratiskt samhälle. Gina Dirawis antiisraeliska blogginlägg är en logisk konsekvens av det klimat som systematiskt har odlats på SVT i många, många år. Hennes resonemang är måhända krasst och oraffinerat, men det råder på sin höjd en gradskillnad, inte en artskillnad mellan hennes svador och de åsikter som regelbundet kommer till uttryck i SVT:s programinnehåll.

Den bestörtning som exempelvis SVT:s verkställande direktör Eva Hamilton nu uttrycker kan därför bara uppfattas som totalt förljugen. Plötsligt tvingas hon bemöta de unkna vanföreställningar om Israel som är den logiska konsekvensen av de förvrängda perspektiv som präglar svensk Public Service-TV. Men tar hon minsta ansvar för det rådande antiisraeliska klimatet? Nej. Som svar på ett protestbrev underskrivet av 30 svensk-judiska läkare skriver hon att hon har “djup respekt både för ert resonemang och för er upprördhet” men vädjar sedan de undertecknade läkarna att “besöka Ginas blogg igen och läsa den mer ingående.” Hamilton påpekar att Gina Dirawi har bett om ursäkt samt raderat det innehåll som var stötande. Jämförelsen mellan Israel och Hitler “skrevs för ett och ett halvt år sedan då Gina var 18 år.”

Om man bortser från att man har all anledning att betvivla uppriktigheten i Gina Dirawis ursäkt (eftersom den skedde under galgen, men framförallt eftersom den helt uppenbart inte är skriven av Gina Dirawi själv) måste man ändå påpeka att de våldsamt antiisraeliska inläggen på hennes blogg gick att läsa fram tills för bara en vecka sedan. Man kan därför anta att Gina Dirawi hyste dessa åsikter fram tills den dag hon valde att radera dem, dvs fram tills för en vecka sedan. Detta är en generös tolkning av hennes intellektuella utveckling. Eller menar Eva Hamilton på fullt allvar att Gina Dirawi ändrade åsikt direkt efter att ha publicerat sin historierevisionism för ett och ett halvt år sedan och sedan bara lät inläggen stå kvar så att vi kunde följa hennes ideologiska mognadsprocess?

Gina Dirawi fick sitt jobb på grund av, inte trots, det som stod att läsa på hennes blogg. Sveriges Radio Västernorrland och sedan SVT har premierat hennes ungdomliga dumhet och marknadsfört den som fräsch och kaxig. Att avskeda henne med omedelbar verkan (och avbryta hennes licensbekostade lyxsemester i Los Angeles) är bara det första steget som SVT bör ta för att visa att man har för avsikt att rensa upp i träsket och höja nivån på det offentliga samtalet i Sverige.

Paul Widen, Jerusalem

Gör din röst hörd!

Mailadress till Eva Hamilton, SVT:s verkställande direktör: eva.hamilton@svt.se

Mailadress till Lars Engqvist, SVT:s styrelseordförande: lars.engqvist@svt.se

Senaste inläggen
Prenumerera

Fyll i fälten nedan, så kommer du att få ett e-postmeddelande när det finns något nytt att läsa på sidorna!

Alla fält måste fyllas i!

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% säker och inte förmedla den till annan part.

Arkiv:
Kategorier:
Besöksstatistik
  • 908076Läsningar totalt:
  • 501Läsningar idag:
  • 738524Besökare totalt:
  • 468Besökare idag:
  • 3Besökare online nu:
  • 22 maj, 2013Sedan:
Nyheter
Analyser
Krönikor
I marginalen
Meddelanden
Smultronställen